U heeft het recht om het contract zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen te beëindigen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is en door u is aangewezen, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen of het laatste onderdeel fysiek in bezit heeft gekregen, ingeval er noodzakelijkerwijs een afzonderlijke verzending van de aangeschafte goederen van één enkele bestelling heeft plaatsgevonden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van deze beslissing om de overeenkomst te herroepen, en dan wel door middel van een expliciete verklaring (bijv. per post, fax of per e-mail). U kunt daarvoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het standaard herroepingsformulier of een andere expliciete verklaring vanaf onze website https://olico.it/it/segui-ordine elektronisch invullen en vervolgens opsturen. 

Mocht u voor deze optie kiezen, sturen wij u per ommegaande een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager (bijv. per e-mail).
Om van deze herroepingstermijn gebruik te maken, volstaat het dat u de kennisgeving van de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn naar ons verstuurt.

De herroeping moet worden geadresseerd aan:
E-mail : info@olico.it
Post    :

MoretoTrade Srl
Via Caprera 108-110
56021 Cascina (PI)
ITALIE

Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen de reeds aan ons voldane betalingen, inclusief de kosten voor levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw mogelijke keuze voor een ander type levering dan meest economische door ons aangeboden standaardlevering), zonder vertraging en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract, aan u worden teruggestort.

Zulke terugbetaling zal worden verzorgd middels hetzelfde betaalmiddel als dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen; in ieder geval zullen geen kosten voor u ontstaan als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Zulke terugbetaling kan worden opgeschort tot aan de ontvangst van de betreffende goederen of totdat de consument bewijst dat de goederen zijn teruggezonden, afhankelijk van welke optie eerst wordt aangetoond. U wordt verzocht om de goederen naar het volgende adres terug te sturen:

MoretoTrade Srl
Via Caprera 108-110
56021 Cascina (PI)
ITALIE

zonder onnodige vertraging, en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw terugtrekking uit deze overeenkomst. Deze termijn wordt gerespecteerd als u de goederen terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

Directe kosten voor het retourneren van deze goederen zijn voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op maximaal 6,90 euro.

WAARDEVERLIES
U bent slechts verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik ervan dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het herroepingsrecht:

* de cliënt die dit recht wil uitvoeren, moet een privépersoon zijn;
* dit recht geldt voor alle via de website www.olico.it verkochte producten;
* het product hoort intact zijn, compleet met alle onderdelen, inclusief de verpakking;
* de directe kosten voor het terugsturen van deze producten zijn voor rekening van de klant.

Europees Platform voor Onlinegeschillenbeslechting
In overeenkomst met de verordening van de Europese Unie nr. 524/2013 moet de consument worden geïnformeerd over zijn recht om in beroep te gaan bij het Europees Platform voor Onlinegeschillenbeslechting als alternatief voor de rechtsgang via normale rechterlijke instanties. Consumenten met woonplaats in Europa worden ervan op de hoogte gebracht dat de Europese Commissie een onlineplatform heeft opgericht dat een alternatief instrument voor geschillenbeslechting biedt. Dit instrument kan door de Europese consument worden gebruikt om elk geschil met betrekking tot overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten die online zijn bedongen en/of daaruit voortvloeien, buitengerechtelijk te beslechten. Als u een consument bent die in Europa is gevestigd, kunt u dus dit platform gebruiken om een geschil te beslechten dat voortvloeit uit de online overeenkomst die op deze website is gesloten. Het Europese Platform ODR is beschikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr