×

Beste gebruiker,

MoreToTrade Srl, als eigenaar van de gegevensverwerking, verstrekt u de informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die de website www.olico.it (hierna te noemen "Website") raadplegen overeenkomstig art. 13 van EU-verordening nr. 679/2016 (verder aangeduid als "Verordening").

Deze informatie wordt alleen voor de site verstrekt en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd.

1. Houder van de verwerking van persoonsgegevens
De gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met het gebruik van de website is MoreToTrade Srl, btw-identificatienummer IT02122220508, en geregistreerd staat in Cascina (PI) Viale Europa 83 (hierna ook alleen als "Eigenaar" aangeduid), PEC moretotrade @ pec .it, tel. +39050.6138010.

2. Soorten gegevens, doel en wettelijke basis van de gegevensverwerking
Via de sitenavigatiegegevens worden gegevens verzameld en deze zullen worden verwerkt, met behulp van geautomatiseerde middelen, beperkt tot het technisch beheer van de site.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden rechtmatig verwerkt door de gegevensbeheerder in overeenstemming met art. 6 van de verordeningen voor de volgende verwerkingsdoeleinden.

- Voldoen aan het verzoek van de Gebruiker: de persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden verzameld en verwerkt door de Eigenaar met als enig doel hun verzoek te verwerken. De gebruikersgegevens die door de eigenaar voor dit doel worden verzameld, omvatten: de naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, evenals alle persoonlijke informatie van de gebruiker, indien van toepassing, vrijwillig gepubliceerd in het gedeelte "Bericht". Er zal geen andere verwerking worden uitgevoerd door de gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van gebruikers. Onverminderd hetgeen elders in dit privacybeleid is bepaald, zal de verantwoordelijke voor de verwerking in geen geval de persoonsgegevens van gebruikers toegankelijk maken voor andere gebruikers en / of derden.

- Administratief-boekhoudkundige doeleinden, of om activiteiten van organisatorische, administratieve, financiële en boekhoudkundige aard uit te voeren, zoals interne organisatorische activiteiten en activiteiten die functioneel zijn voor de nakoming van contractuele en precontractuele verplichtingen; wettelijke verplichtingen, of om te voldoen aan verplichtingen op grond van de wet, een autoriteit, een verordening of Europese wetgeving.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden is optioneel maar noodzakelijk, aangezien het niet verstrekken van deze gegevens het voor de Gebruiker onmogelijk maakt om een ​​verzoek bij de Eigenaar in te dienen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het nastreven van de verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in deze paragraaf 1, worden aangegeven met een asterisk in het aanvraagformulier.


3. Navigatiegegevens:
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de site te laten werken, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar door hun aard kunnen gebruikers worden geïdentificeerd door verwerking en associatie met gegevens van derden.

Deze categorie gegevens kan bestaan ​​uit IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server wordt gegeven (succes, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking van de site te controleren.

4. Cookies
De site maakt gebruik van cookies zoals gespecificeerd in het relevante cookiebeleid dat kan worden geraadpleegd via de volgende link https://olico.it/it/content/38-cookie-policy

5. Onderwerpen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van leveranciers die bij de activiteiten betrokken zijn en in ieder geval altijd in nauwe relatie en verenigbaar met de bovengenoemde doeleinden.

Bovendien kunnen derden die persoonlijke gegevens verwerken namens de gegevensbeheerder als "externe gegevensverwerkers", zoals bijvoorbeeld leveranciers van IT- en logistieke diensten die functioneel zijn voor de werking van de site, zich bewust worden van de persoonlijke gegevens van gebruikers, outsourcing of cloud computing-serviceproviders, professionals en consultants.

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie
De Eigenaar is niet van plan uw persoonsgegevens door te geven aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens
De technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de gevraagde diensten te verlenen. Raadpleeg voor het annuleren van cookies de specifieke informatie die beschikbaar is op de volgende link https://olico.it/it/content/38-cookie-policy.

8. Aard van de gegevensverstrekking en gevolgen in geval van niet-verstrekking van gegevens
De verzamelde browsegegevens zijn nodig om de gebruiker in staat te stellen door de site te bladeren.

9. Rechten van de betrokken persoon
We informeren u dat u, als u geïnteresseerd bent in de behandeling, het recht hebt om van de houder van de gegevens het volgende te verkrijgen:

Recht op inzage:
(art. 15 van de verordening)

de bevestiging dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en het recht om onder meer toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens persoonsgegevens in kwestie, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld.

Recht op correctie:
(art. 16 van de verordening)

(i) correctie van onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u zonder onnodige vertraging en (ii) integratie van uw persoonlijke gegevens, indien deze onvolledig zijn.

Recht op verwijdering:
(art. 17 van de verordening)

annulering van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging (de gegevensbeheerder heeft de verplichting om persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te annuleren in de gevallen voorzien in artikel 17 van de verordening).

Recht op beperking:
(art. 18 van de verordening)

beperking van de verwerking in de gevallen waarnaar artikel 18 van de verordening verwijst.

Recht op gegevensdrager:(art. 20 van de verordening)

ontvangst in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, van persoonlijke gegevens over u en in ons bezit; het recht om dergelijke gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder zonder hinder van de gegevensbeheerder aan wie hij ze heeft verstrekt in de gevallen bedoeld in artikel 20 van de verordening.

Oppositierecht voor behandelingen uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, eerste lid, letters e) of f): (art. 21 van de verordening)

het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, letters e) of f) met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

U krijgt op elk moment de mogelijkheid om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten door middel van een formeel verzoek gericht aan het PEC-adres moretotrade@pec.it voorzien van een geldig identiteitsbewijs.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens als u van mening bent dat de behandeling die u betreft in strijd is met EU-verordening nr. 679/2016

Cookies
Voor meer informatie over cookies op deze site en hun gebruik, lees de informatie over cookies die beschikbaar is in onze cookie policy.

Maak een nieuw account aan

Heeft u al een account?
Inloggen Of wachtwoord op nieuw instellen